دراین فاضلاب ها سموم کشاورزی مانند هیدرو کربن های هالوژنه و د.د.ت وترکیبات فسفر دار نظیر پاراتیون وجود دارد مخصوصا ترکیبات هالوژنه بسیار خطر ناک است  و هنگامی که توام با آب کشاورزی در لایه های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاوزی هدایت شوند باعث ایجاد فاضلاب های کشاورزی فوق العاده خطر ناک می شوند