تیتراسیون یعنی شمارش:

همانند روش گراویمتری تیتراسیون نیز یکی از روشهای قدیمی در شیمی تجزیه می باشد. که هر دوی این روشها مبتنی بر واکنش شیمیایی می باشند. در این روش حجم محلول استاندارد ( تیترانت ) مصرفی، جهت واکنش کامل با ماده مجهول (آنالیت) اندازه گیری    می شود که این حجم مبین مقدار ماده مجهول می باشد...